Home

Explanace

explanace- (z lat. explanatio = vysvětluji, objasňuji) - buď proces vysvětlování, nebo výsledek tohoto procesu. V prvním smyslu je nutné rozlišit výchozí část, explanandum, tj. to, co má být vysvětleno, a to, prostřednictvím čeho nebo čím vysvětlujeme, neboli explanans explanace. -. (pro transplantaci nebo tkáňovou kulturu); pěstování tkáně mimo organizmus vyjmutí čerstvé tkáně z těla. explanace. -. vysvětlení, výklad. Pedagogicko-psychologické termíny. explanatio. - Co znamená podstatné jméno explanace? Význam slova explanace ve slovníku cizích slov Explanace. Ke slovu explanace evidujeme 4 synonym. Synonyma k explanace: vysvětlení (vědecké). Výklad; vysvětlení; interpretace; vysvětlivky; komentář.

explanace (pro transplantaci nebo tkáňovou kulturu) pěstování tkáně mimo organizmus vyjmutí čerstvé tkáně z těl explanace - význam cizího slova, najdete v našem slovníku cizích slov

Explanace - Sociologická encyklopedi

Co znamená podstatné jméno kauzální explanace? Význam slova kauzální explanace ve slovníku cizích slov stupeň explanace, různé úrovně explanace; první stupeň je reprezentován podřazením vysvětlovaných jevů pod obecný zákon, který bezprostředně uvádí do vzájemné souvislosti pozorovatelné skutečnosti. Vyšší stupeň vyžaduje aplikaci teor. pojmů různé abstraktnosti, tedy začlenění explanace do širšího teor. kontextu explanace pěstování tkáně mimo organizmus vyjmutí čerstvé tkáně z těla Pozn. text uvedený ve složených závorkách {} je výslovnost (fonetika) výrazu

3) Klasifikace vědeckých metod převažující v kinantropologii. KVANTITATIVNÍ - vyšel z pozitivismu, opírá se o dedukci (teorie - formulace hypotéz - pozorování - testování hypotéz - interpretace a zobecnění). Vychází z teorie a předpokládá projekt výzkumu. KVALITATIVNÍ - vychází z fenomenologie, etnometodologie, symbolického interakcionalismu (interpretativní. explanace a začalo systematicky poznávat a popisovat přírodu, začaly se hromadit poznatky a vznikal jeden vědecký obor za druhým (s. 82). Představu experimen-tálního přístupu, ve smyslu, jak je známá a běžně praktikovaná v řadě přírodo Vztah deskripce a explanace v rámci stylistického rozboru textu. Description and explanation within a stylistic analysis of a text . Klíčová slova: koheze, horizontální a vertikální členění textu, stylistický rozbor, deskripce, explanace explanace statistická - vysvětlení statist. variability jedné nebo více proměnných pomocí statist. vztahů s jinými proměnnými nebo pomocí modelů geneze dat (pravděpodobnostních zákonů). K tomu se používají statist. metody, techniky a postupy, určují a ověřují se modely vztahů mezi proměnnými (měřenými i latentními), modely vztahů mezi částmi souboru. V sociálních vědách pojem kvalitativní výzkum označuje výzkum, který se zaměřuje na to, jak jednotlivci a skupiny nahlížejí, chápou a interpretují svět. Podle jiných kritérií může být jako kvalitativní výzkum označován takový výzkum, který neužívá statistických metod a technik. V tomto pojetí je v opozici k výzkumu kvantitativnímu, v praxi psychologického.

explanace - slovnik

Vztah deskripce a explanace v rámci stylistického rozboru textu. Palcútová, M. a Horváth, M. (red.). In Jazyk a komunikácia v súvislostiach. Bratislava: Univerzita Komenského, 2005. s. 100-107, 8 s. ISBN 80-223-2023-4. Další formáty: BibTeX LaTeX RIS }. Teoretické nástroje pro kategorizaci a funkční explanace vztahů v jazyce Detail práce Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora (c) 2012-2019 CoZnamena.CZ. Všechna práva vyhrazena

Explanace Slovník cizích slo

 1. Problematiku narativní explanace představuje v osmi tezích. Anotace anglicky Lubomír Doležel uses the term narrative explanation not only in his book Heterocosmica II but in his other publications for example concerning the issue of historiography as well
 2. Filozofická fakulta Masarykovy univerzity je jednou z devíti fakult Masarykovy univerzity. Zároveň je též jednou ze čtyř nejstarších fakult, jež vznikly při založení Masarykovy univerzity v roce 1919
 3. Kniha: Sedmkrát z logiky a metodologie vědy -- Artikulace - Axiomatizace - Demarkace - Explanace - Formalizace - Instrumentalizace - Matematizace - Vladimír Havlík. Fungujeme! Vážení zákazníci, nařízením vlády jsou od 22. 10. 2020 z preventivních důvodů zavřeny některé naše pobočky
PPT - Filosofie a metodologie vědy Podklady k přednášce

Kauzalita a explanace u supervenientních entit. Informace o publikaci. Kauzalita a explanace u supervenientních entit. Autoři: BĚLOHRAD Radim. Rok publikování. Explanace a predikce se liší v pragmatickém ohledu - zda předkládáme explanandum po tom, nebo před tím, kdy jev nastal. Jedná se o tezi symetrie explanace a predikce, které řada autorů považuje za velmi kontroverzní a problematické (Salmon, 2009, str. 532)

v realitě: hledání pravidelností a problémy explanace martin hampl informace čgs 37/1 (2018) Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, Albertov 6, 128 43 Praha 2, Česko; e-mail: ksgrrsek@natur.cuni.c význam slova explanace: (pro transplantaci nebo tkáňovou kulturu); pěstování tkáně mimo organizmus vyjmutí čerstvé tkáně z těl The present paper is a reply to the article Perspektivy korpusové lingvistiky: deskripce, nebo explanace by František Štícha (2016) which is a critique of recent studies by Radek Čech (2014) and Jan Chromý (2014). It is shown that Štícha'

Obor: Jazykověda: Klíčová slova: stylistic analysis; description; explanation Popis: Příspěvek si všímá poměru fází deskripce a explanace v rámci stylistického rozboru textu, navrhuje možnost znázornění některých relevantních vlastností textů pomocí speciálních grafů a komentuje možný přínos tohoto znázornění pro fázi explanace kauzální explanace. vysvětlení založené na příčinných vztazích. Souvisijící slova. výzkum explorativní; deskriptivní explorace; deskriptivní výzkum; kauzální atribuce; kauzální výzkum; kauzální nexus; kauzální terapie; kauzální teorie; explanace Synonyma. Slovni druh Podstatné jméno Rod žensk explanace - vysvětlení (odpověď na otázku proč?), hledání vysvětlení příčinných souvislostí (věda - porozumět realitě a pak ji interpretovat , východiskem lidská zvědavost , hlavní cíle: deskripce, predikce a explanace) Deskripce (popis) celkově popis a utříděn [Comparatives in the corpus: An explanation of the morphological structure of comparison in Czech on the basis of frequency of forms] The aim of this paper is to thoroughly investigate the morphological marking of comparative and superlativ

Explanace profesních a edukačních představ žáků jedné deváté třídy Thesis details Notice: I hereby declare that I am aware that the information acquired from theses published by Charles University may not be used for commercial purposes or may not be published for educational, scientific or other creative activities as activities of. Dílčími cíli výzkumu mohou být explorace - průzkumy (tedy hrubé chápání sledovaného jevu), deskripce - popisy (přesné měření a popisy vlastností sledovaných jevů, resp. jak? Kolik? co?) a v neposlední řadě explanace - vysvětlení (poznání a popis vnitřních vztahů mezi vlastnostmi sledovaného jevu, tj. Proč?)

explanace - slovník synony

Metodologie, metody a metodika vědeckého výzkumu - Karolinum

Explanace - Slovník cizích slov Online-Slovník

PPT - Metodologie a metody vědecké práce PowerPoint

explanace - význam slova Slovník cizích slo

6. Explanace . 6.1 Deduktivně-nomologická explanace (explanace formou . subsumpce pod zákon) 6.2 Pravděpodobnostní vysvětlení . 6.3 Deterministický a indeterministický pohled na vědecký . problém . 7. Narace . 7.1 Podstata narace . 7.2 Časový pohled na naraci a přístupy k typologii narace . 7.2.1 Ex post narace . 7.2.2 Narace. Metodologie vědy je pojímána jako teorie vědeckých metod a vědeckých postupů, jak dané vědecké metody používat ve vědeckém zkoumání a při budování vědeckých teorií. Podrobněji je zkoumán axiomaticko-deduktivní a induktivní přístup při budování vědecké teorie. Je analyzována role explanace a.. Sedmkrát z logiky a metodologie vědy: rtikulace - Axiomatizace - Demarkace - Explanace - Formalizace - Instrumentalizace - Matemat kniha od: Vladimír Havlík nehodnocen Sedmkrát z logiky a metodologie vědy, aneb, Artikulace, axiomatizace, demarkace, explanace, formalizace, instrumentalizace, matematizace

5. Deskripce, explanace a predikce - Wikisofi

explorace - ABZ.cz: slovník cizích slo

explanare vyložit) explanace, vysvětlení, výklad Zdravotni terminy . LangSoft Translation & Educational Technologies Firma LangSoft s.r.o. je výrobcem multioborových slovníků, překladačů textů a překladačů www stránek PC Translator. Demoverze, ceník, možnost objednávky on-line Sedmkrát z logiky a metodologie vědy Artikulace - Axiomatizace - Demarkace - Explanace - Formalizace - Instrumentalizace - Matematizace Vladimír Havlík. Moje hodnocení Zatím nikdo nehodnotil Přidat do poličky . nakladatel: Filosofia: rok vydání: 2016: vydání: 1..

explanace: referá

Popis, explanace a predikce. Mnoho cílů. Popis, explorace, objevování. Zaměření. Úzká perspektiva, testování hypotéz. Více perspektiv. Široká a hloubková perspektiva zacílená na hloubku a šířku případu. Povaha pozorování. Pokus zkoumat chování za kontrolovaných podmíne Metodologické otázky srovnávací pedagogiky se obvykle řeší v kategoriích účelů srovnávacích studií (deskripce, analýza, explanace, predikce), výzkumných paradigmat (kvalitativní, kvantitativní, kombinace), výzkumných designů (případové studie, large-scale surveys ), různých teoretických a metodologických přístupů.

Vědecká metoda - Wikipedi

Komparativ v korpusu: explanace morfematické struktury českého stupňování na základě frekvence tvarů. Slovo a slovesnost, 73, s. 13-45. KŘIVAN, Jan. (2010). Martin Haspelmath. Studie z aplikované lingvistiky, 1, 2/2010, s. 89-102. Články v ostatních odborných časopisech a sbornících Artikulace - Axiomatizace - Demarkace - Explanace - Formalizace - Instrumentalizace - Matematizace Vladimír Havlík Mimořádné číslo Filosofického časopisu se soustřeďuje na sedm následujících otázek z logiky a metodologie vědy: Je-li neurčitost objektivní vlastností reality, lze tuto neurčitost axiomatizovat v.

Závěrečné práce - metodik

Pozitivní ekonomie ekonomickou realitu pouze popisuje (odpovídá na otázku - jaký je ekonomický život) a na základě pozorování, metod deskripce a explanace se pokouší nalézat odpovědi na základní otázky fungování ekonomiky (např. snahy o popis chování ekonomických subjektů, formulace ekonomických zákonů, apod.) V knize jsou tyto dvě metody rozpracovány v podobě explanace formou subsumpce pod teorii a v podobě inovované metody výkladu. Přínos knihy je především v tom, že definuje kritéria toho, co lze považovat za výzkum v muzejnictví. Publikace rozpracovává teorii řízení výzkumu a vývoje v muzeích na podmínky v ČR Je analyzována role explanace a predikce ve vědeckém zkoumání a role narace v sociálních vědách. Na základě metody komparace je porovnávána vědecká explanace, interpretační výklad v sociálních vědách a definována východiska integrativního přístupu ke zkoumání sociálních jevů 6. Explanace 6.1 Deduktivně-nomologická explanace (explanace formou subsumpce pod zákon) 6.2 Pravděpodobnostní vysvětlení 6.3 Deterministický a indeterministický pohled na vědecký problém 7. Narace 7.1 Podstata narace 7.2 Časový pohled na naraci a přístupy k typologii narace 7.2.1 Ex post narace 7.2.2 Narace interim 7.2.3 Narace. Problém jednoty světa se stává problémem vzájemného vztahu jednotlivých věd, otázkou jejich redukce a unifikace a otázkou jednotné explanace světa

Kauzální explanace Slovník cizích slo

2. Osvojování jazyka a vývoj řeči u dětí: Teoretické explanace 2.1. Teorie osvojování jazyka podle Chomského 2.2. Současné koncepce ve vývojové psycholingvistice Racionalistický přístup Empiristický přístup Interakční přístup 3. Charakteristiky vývoje dětské řeči: Výzkumné evidence 3.1 Explanace, z latinského explanare - vysvětlit; vysvětlení, výklad; základní cíl vědeckého poznání, spočívající v postižení zákonité souvislosti mezi jevy.explanare - vysvětlit; vysvětlení, výklad; základní cíl vědeckého poznání, spočívající v postižení zákonité souvislosti mezi jevy Komparativ v korpusu: explanace morfematické struktury českého stupňování na základě frekvence tvarů. Jan Křivan [Články] Comparatives in the corpus: An explanation of the morphological structure of comparison in Czech on the basis of frequency of form

stupeň explanace Vševěd

Komparativ v korpusu: explanace morfematické struktury českého stupňování na základě frekvence tvarů * JAN KŘIVAN Comparatives in the corpus: An explanation of the morphological structure of comparison in Czech on the basis of frequency of forms Abstract: The aim of this paper is to thoroughly investigate the morphological marking of com Explanace jsou odvozeny z teorie konceptové integrace (Turner & Fauconier, 2002) a z Goodmanova analytického přístupu k expresivní symbolizaci. Klíčová slova: tvorba, obsah výchovy, výtvarná výchova, výuka, exprese, reflexe, konceptová integrace Explanace je opačným pochodem k predikci. Jako explanans může být použito zákonů deterministických nebo statistických. Pravidelnosti, jimiž se explanandum vysvětluje, mohou být kauzální, funkcionální, genetické, historické, příp. teleologické. Při pragmatick.

Atribučníteorie (Attributiontheory) -též: naivní explanace Studium toho jak lidélaicky chápou, vysvětlujíchováníjiných lidí Kauzálníatribuce (CausalAttribution) Způsob, jakým člověk přiřazuje chováníjiných lidíurčitépříčin Definice slova expirovala ve slovníku cizích slov na Online-Slovník.c -zákony a hypotézy plní funkci vysvětlování (explanace) a předvídání (prognózy) -hypotéza je pouze předběžné tvrzení či předpoklad, jehož pravdivost má být ověřena. zkoumáním -zákony vyjadřují vědecké pravdy, tj. objektivně platné výroky o určitých jevech -> kritérie •interpretací, explanací (explanace - vysvětlení situací a událostí, klademe si otázku proč?) a explorací (průzkum), seznámení se s počátečním stavem, prozkoumání pro nás něčeho nového nebo obecně neprobádaného •verifikací předpokladů, teorií nebo zobecnění •evaluací a komparací praktik Deskripce, explanace, reprezentativnost: odpověď Františku Štíchovi. Korpus, gramatika, axiologie, 15, 2017, s. 26-30.(s R. Čechem Popis se v razn odli uje od explanace, tzn. vysv tlen . Popis zachycuje pozorovan stav, explanace naproti tomu vyjad uje zd vodn n , pro k dan m jev m doch z , a z rove i snahu po roz en na ch znalost na dal oblasti sv ta

 • Brigáda plzen doubravka.
 • Citát o lásce a přátelství.
 • Country tance popis.
 • Learn java.
 • Otočný kompostér.
 • Čárka nad písmenem.
 • Venkovní kamera na baterie.
 • Miminko se málo směje.
 • Dysplastický nevus.
 • Matthew goode csfd.
 • Narcos mexico s01e06 titulky.
 • Black and tan coonhound.
 • Herní klávesnice a myš razer.
 • Spalničky na pracovišti.
 • Bramborové šišky s krupicí.
 • Seznam sopek v evropě.
 • Výhody a nevýhody tepelné elektrárny.
 • Tetra ozdobná.
 • Externí zvuková karta recenze.
 • Yard.
 • Výroba rybářských lodí.
 • Zaklonove pozice joga.
 • Rybářský lístek pardubice.
 • Vertikutační hrábě hornbach.
 • Kotrč houba.
 • Moniliová hniloba jablek.
 • Ford mustang 1968 gt500.
 • Hodiny ikea rusch.
 • Václav havel pseudonym.
 • Krytí psů věk.
 • Lubrikace chrupavky.
 • Filmy pro kluky.
 • Paintball kuličky.
 • Křivonoska 2017 pitbull show.
 • Navolávání schůzek.
 • Stene cinskeho chocholateho psa.
 • Turkmenistán cestování.
 • Patek preklad.
 • Minerály na nehty.
 • Přehrávání filmů online zdarma.
 • Jak pít alkohol.