Home

Fourierova transformace obrazu

 1. Fourierova transformace 6. přednáška předmětu Zpracování obrazů Martina Mudrová 2004 ve zpracování obrazů Jean Baptiste Joseph Fourier 1768-183
 2. 1 Fourierova transformace. Fourierova transformace je matematická metoda, která je úspěšně použitelná k analyzování obrazů (signálů). V obecném případě se jedná o vyjádření funkce popisující obraz v jiných proměnných pomocí integrální transformace (v podstatě vyjádření funkce v jiné bázi)
 3. Fourierova transformace umožňuje interpretovat metody předzpracování obrazu založené na konvoluci jako filtraci ve frekvenční oblasti. Většinou je ovšem reálný snímek (a případně i filtr) nutno převést do frekvenční oblasti a zpět - tato operace nám využití frekvenční oblasti prodraží a musíme tedy zvážit, zda celkové náklady jsou výhodné
 4. Fourierova transformace (FT) je jedním z pokročilých nástrojů, které lze využít při obrazové analýze mikrofotografií, neboli při převodu obrázků na čísla. V tomto příspěvku velmi stručně shrnujeme teorii FT, která souvisí se zpracováním mikrofotografií
 5. Na rozdíl od Laplaceovy transformace pˇrevádí Fourierova transformace sou cin funkcí na konvoluci obrazu.˚ Vˇ pˇrípad ˇe funkcí na R se konvoluce definuje trochu jinak: DEFINICE. Konvolucena R dvou funkcí f;gje funkce (fg)(t) = Z +1 1 f(˝)g(t ˝) d˝:
 6. Fourierova transformace funkcí je charakterizována integracním jádrem typuˇ c1 exp(±c2i (x,ξ)), kde c1 > 0, c2 > 0 jsou reálné konstanty a (x,ξ) = Pm tedy ne vždy platí, že vzor obrazu n ejaké funkce jeˇ.

Fourierova Transformace 26. listopadu 2008 18:23 1. Nalezněte Fourierův obraz funkce f(t) = e−a |t, a > 0. Výsledek: F(p) = 2a a 2+p 2. Nalezněte Fourierův obraz funkce f(t) = e−α |t ·1(t). Výsledek: F(p) = 1 α+j p 3. Nalezněte Fourierův obraz funkce f(t) = 1 (t2+4)(t2+9). Výsledek: F(p) = π 5 e−2|p| 2 − e−3|p| 3 4 Diskrétní Fourierova transformace Zobrazení DFT - použití logaritmické transformace Log(u,v) = k log(1+ F(u,v)) Natočení obrazu Vlastnosti 2-D DFT Lineární kombinace obrazů k1 f(x,y) + k2 g(x,y) <==> k1 F(u,v) + k2 G(u,v) Posun obrazu - nemění se spektrum, ale fázový posun Zvětšení obrazu Sinusovka Čtverec Gausián.

1 FOURIEROVA TRANSFORMACE 1 1 Fourierova transformace 1.1 Definice Fourierovy transformace Fourierova transformace bývá definována různými způsoby. V důsledku toho jsou různého tvaru (liší se různě rozmístěnými konstantami) i věty, jež mají v aplikacích fyzikální obsah (např. věta o konvo dobře reprezentuje lokální změny obrazu -většina bazických funkcí má velmi omezený nosič nejjednodušší wavelet -hierarchická rekurzivní definice, všechny prvky baze lze získat z jediné funkce dilatací a posunutím rychlá transformace -O(log2N): sčítání, odčítání a násobení 2p/2 Haarova transformace

Řekli jsme si, co je Fourierova transformace. K jedné funkci hledá jinou funkci. Funkce na jedné straně pracuje se souřadnicemi x, y, zatímco funkce na druhé straně pracuje s poloměry a úhly. Bylo by dobré to trochu sjednotit. Navíc, pro křivku není soustava koleček vždy jednoznačná. Pokud k počátečnímu úhlu nějakého. A Fourierova transformace je matematický aparát, který dokáže tuto harmonii rozložit opět na tóny jednotlivých strun. Jakýkoliv ve své podstatě složitý signál, jako je třeba lidská řeč, hudba nebo výstup z magnetické rezonance je možno popsat jako součet různých frekvencí, právě díky Fourierově transformaci (FT) Fourierova transformace umoznuje interpretovat metody predzpracování obrazu zalozené na konvoluci jako filtraci ve frekvencní oblasti. Vetsinou je ovsem reálný snímek (a prípadne i filtr) nutno prevést do frekvencní oblasti a zpet - tato operace nám vyuzití frekvencní oblasti prodrazí a musíme tedy zvázit, zda. Fourierova transformace je vyjádření časově závislého signálu pomocí harmonických signálů, tj. funkcí sin a cos, obecně tedy funkce komplexní exponenciály.Slouží pro převod signálů z časové oblasti do oblasti frekvenční. Signál musí být periodický a splňovat Dirichletovy podmínky.Signál může být buď ve spojitém či diskrétním čase Patří sem zejména restaurační mechanismy (odstranění zkreslení v obraze, rekonstrukce obrazu z projekcí, rekonstrukce hloubkového rozměru, potlačení šumu aj.) nebo dvourozměrné transformace obrazu (např. Fourierova transformace, kosinová transformace aj.)

Fourierova transformace - zpracování obrazu ve frekvenční oblasti Úkol : Napište program, který za pomoci modifikovaného highpass Butherworthova filtru zaostří obraz [PNG], [TIFF] Zobecn en Fourierovy transformace do v ce pom enn ych: Fourierova transformace funkce f: Rn!C je funkce f^: Rn!C dan a p redpisem f^(p) = Z Rn f(x)e ihx;pidx: Analogicky se de nuje inverzn Fourierova transformace funkce f. Martin Bohata Komplexn anal yza Fourierova transformace14/1 Fourierova transformace periodických funkcí a vztah mezi Fourierovou tranzformací a řadou. Výsledkem Fourierova obrazu je tedy spojitá funkce, narozdíl od Fourierovy řady. Další odlišností je fyzikální rozměr této funkce (obrazu) oproti fyzikálnímu rozměru koeficientů řady (viz komentář dále) Fourierova transformace EO2 -Přednáška 2 X31EO2 Pavel Máša - Pavel Má a. X31EO2 - Pavel Má a - P edná ka 2 • Známe Fourierovy řady v komplexním tvaru Spektrum této řady je diskrétních systémů (číslicové zpracování zvuku a obrazu -CD, SACD a DVD.

Fourierova transformace ve 2D - Vysoké učení technické

DISKRÉTNÍTRANSFORMACE DavidHorák Toto dílo by nevzniklo bez paní doc. Ing. Niny Častové, CSc., mé velkéUčitelky,jejížpamátcejevěnováno Předmět se zabývá tématy -digitální zpracování obrazu vs. počítačové vidění, role interpretace, objekty vobraze, digitální obraz, vzdálenostní transformace, histogram jasu, pořízení obrazu z geometrického i radiometrického hlediska, Fourierova transformace, odvození vzorkovací věty, frekvenční filtrace obrazu, PCA. transformace a její aplikace na jednoduché modelové p řípady. Pro ur čitost jsou sdružené prom ěnné ozna čeny jako t ( čas) a ω (kruhová frekvence), p řípadn ě τ ( časové zpožd ění) a ω. absolutní hodnoty Fourierova obrazu pulzu. Fourierova transformace ©VR - ZS 2009/2010 Pak časová funkce f (t) pro známý obraz bude dána vztahem: f (t) = (1 / (2*π)) * F (jω) * ej*ω*t * dω Obraz F (jω)se nazývá spektrem funkce f (t) a jeho absolutní hodnota v závislosti na kmitočtu dává amplitudové spektruma jeho argument arg F (jω) dává fázové spektrum. ³ f Fourierova transformace konvoluce je součin Fourierových transformací: Tuto vlastnost využijeme na filtraci pomocí konvoluce s maskou , ale v diskrétním prostoru. Úloha: Vytvořte v MATLABu funkci [img] = imFilterConv_lowpass( image, sigma ) pro filtraci Gaussovským filtrem a aplikujte na obrázkyCT_brain.jpg a CT_lungs.jpg

Využití Fourierovy transformace při obrazové analýze

Transformace obrazu Podle lokality: Bodové - výstupní hodnota na určitých souřadnicích je závislá jen na vstupní hodnotě o stejných souřadnicíc 4 Integraln transformace O b s a h 1. Fourierova transformace 5 2. Vlastnosti Fourierovy transformace 19 3. Pouzi t fourierovy transformace 33 4. Laplaceova transformace 43 5. Vlastnosti Laplaceovy transformace 49 6. Zpe tna Laplaceova transformace 71 7. Konvolutorn souci n 85 8. Pouzi t Laplaceovy transformace 95 Rejstr k 118 L i t e r a t u r Fourierova transformace je integrální transformace převádějící signál mezi časově a frekvenčně závislým vyjádřením pomocí harmonických signálů, tj. 68 vztahy Prohlížení dle předmětu Fourierova transformace Algebra duálních kvaternionů v analýze obrazu Hrubý, Jan. Práce má dva cíle - zaprvé seznámit čtenáre s klasickým využitím kvaternionu a duálních kvaternionu v geometrii, zadruhé zobecněním Fourierovy transformace do množiny duálních kvaternionu.. Fourierova transformace , ∫ +∞ −∞ F (ω) = f (t)exp(− j. ω. t) dt. Vzor a obraz (signál a spektrální funkce). Inverzní Fourierova transformace. Modul obrazu (amplitudové spektrum), argument obrazu (fázové spektrum). Vlastnosti obrazu . reálného. vzoru (vlastnosti reálné a imaginární části obrazu obecného reálného.

Diskrétní Fourierova transformace tohoto signálu je diskrétní a neperiodická délky N = jedna perioda DFŘ. Mělo by být především vidět, že diskretizace signálu v časové oblasti způsobí periodizaci jeho obrazu v kmitočtové oblasti a obráceně 1. Fourierova transformace Co mÆ spoleŁnØho nÆsobení polynomø s kompresí zvuku? Nebo tłeba s roz-poznÆvÆním obrazu? V tØto kapitole ukƾeme, ¾e na pozadí vech tìchto otÆzek je spoleŁnÆ algebraickÆ struktura, kterou matematici znají pod nÆzvem diskrØtní Fou-rierova transformace - Fourierova obrazu Fourierova transformace - integrální transformace, která skládá neperiodický signál ze sinů a kosinů (resp. kmitavých komplexních exponenciál), v případě časoprostoru z rovinných vln. Původní signál (vzor). spektrální čáru (frekvenci) součtem -diskrétní Fourierova transformace: Díky separovatelnosti Fourierovy transformace je možné aplikovat diskrétní Fourierovu transformaci nejprve na řádky a pak na sloupce vstupního obrázku 13 Zpracování obrazu 5. Fourierova transformace =න −∞

Ivánkův blog: Fourierova transformace srozumiteln

 1. FOURIEROVA A LAPLACEOVA TRANSFORMACE, OPERÁTOROVÉ CHARAKTERISTIKY DVOJPÓLŮ Pavel Máša, X31EO2, přednáška č. 2 strana -12-Rozklad na parciální zlomky Uvažujme funkci Fp( ), kterou můžeme vyjádřit jako podíl dvou polynomů Pp Fp Qp = Je-li funkce Qp( ) polynomem n-tého řádu, pak polynom Pp( ) musí být alespoň n-1 řádu.Pokud je vyššího řádu, pak funkci upravíme do.
 2. 4. Bodové transformace obrazu 5. Konvoluce, filtrace obrazu v prostorové 6. Fourierova transformace a filtrace ve frekvenční oblasti 7. Filtry typu dolní a horní propust, nelineární filtry 8. Adaptivní filtry 9. Aditivní šum - analýza a filtrace 10. Impulzní šum - analýza a filtrace 11. Segmentace obrazu 12. Analýza objektů 13
 3. Rozsah látky [editovat | editovat zdroj]. Seznam oficiálních státnicových otázek: . Matematický model obrazu, 2D Fourierova transformace a konvoluce, vzorkování a kvantování obrazu, změna kontrastu a jasu, odstranění šumu, detekce hran, inverzní a Wienerův filtr, určení vzájemné polohy snímků, problém korespondence bodu a objektu, odstranění geometrických zkreslení.
 4. Fourierova transformace v polárních souřadnicích. Hankelovy transformace. Fourierova transformace ve sférických souřadnicích. Atomový faktor. Zernikovy polynomy. Vlnový popis zobrazení čočkou. Lineární systémy, přenosová funkce. Zpracování obrazu. Filtrace prostorových frekvencí. Metoda temného pole. Metoda fázového.
 5. Digitalizace a zpracování obrazu Fourierova transformace. Podrobnější rozbor naleznete v [1]. Dále budeme uvažovat jen čtvercovou vzorkovací mřížku. • geometrické transformace • filtrace a ostření Jsou zde zmíněny jen základní způsoby předzpracování obrazu, které zde budou blíže.

Fourierova transfomace je založena na převodu dat z geometrického znázornění (tj. prostorového souřadnicového systému) do domény frekvenční (souřadnicového systému frekvenčního) - komplexního znázornění složkových četností výskytu. Během této transformace je tak obraz rozložen na frekvenční komponenty (diskrétními DH je proložena spojitá funkce, jde o funkce sinus a kosinus s různými amplitudami, frekvencemi), které jsou uloženy jako komplexní čísla Rychlá Fourierova transformace (FFT) Účelem FFT je snížení výpočetní náročnosti z O(n 2) na O(½n log n ), což v případě N=1024 ušetří 99,5% výpočetního času. Rimmer: Kryten, you have a real gift. You make things that are really, really complicated sound really, really complicated V dnešním článku ze série věnované popisu známých a v praxi často používaných grafických formátů si prakticky ukážeme způsob výpočtu diskrétní kosinové transformace (DCT), který se provádí při komprimaci obrazových dat podle specifikace JPEG, ale i mnoha dalších formátů, včetně MPEG 1-4 Tuto metodu lze využít např. pro identifikaci a eliminaci periodického šumu obsaženého v družicovém snímku. V tomto případě je nejprve provedena Fourierova transformace, posléze aplikována maska (šum se zobrazí ve Fourierově spektru ve tvaru pruhů) a data zpětně transformována do prostorové domény (inverzní Fourierova transformace) Lineární integrální transformace. 2D Fourierova transformace (FT), inverzní Fourierova transformace, existence FT. Diskrétní Fourierova transformace. Rychlá Fourierova transformace. Souvislost s konvolucí. Spektra. FT speciálních signálů. Maticové vyjádření. Problém korespondence, lokalizace. Dirkova komora, zobrazení 3D světa

Fourierova transformace, diskrétní signály a diskrétní Fourierova transformace-DFT, vlastnosti DFT, použití DFT pro zpracování snímků ve frekvenční oblasti, amplitudové, fázové a výkonové spektrum. Dobeš, M.: Zpracování obrazu a algoritmy v C #, Technická literatura BEN,. Fourierova transformace Laplaceova transformace Dop redn a Laplaceova transformace P r klady pou zit Laplaceovy transformace Laplaceova transformace Modelov an syst em u a proces u (11MSP) Bohumil Kov a r, Jan P rikryl, Miroslav Vl cek Ustav aplikovan e matematiky CVUT v Praze, Fakulta dopravn 5. p redn a ska 11MSP 2020 verze: 2020-03-30 00:2 Rychlá Fourierova transformace (FFT) Vs. Diskrétní technologie Fourier Transform (DFT) Technologie a věda jdou ruku v ruce. A není lepší příklad než digitální zpracování signálu (DSP). Digitální zpracování signálu je proces optimalizace přesnosti a účinnosti digitální komunikace. Všechno je datové Předmět srozumitelným způsobem prezentuje řadu moderních metod interaktivní editace digitálního obrazu a videa. Důraz je kladen především na algoritmy, které vynikají jednoduchostí implementace, ale zároveň mají zajímavý teoretický základ. Fourierova transformace. 3. Konvoluce. 4. Lineární filtrace. 5. Nelineární. Reprezentace obrazu. Vzorkování a kvantování. Fourierova transformace. Shannonův vzorkovací teorém. Alias, antialiasing. 2. Lidské vnímání světel a barev. Barevné modely. 3. Reprezentace rastrového obrazu. Komprese obrazu. Obrazové formáty. 4. Základy úpravy obrazu v prostorové doméně Vyhledávácí tabulka

:: OSEL.CZ :: - Nepostradatelná transformace

Fourierova transformace - referaty-seminarky

2. Analýza a zpracování obrazu, komprese obrazu, počítačové vidění Matematický model obrazu, 2D Fourierova transformace a konvoluce, vzorkování a kvantování obrazu, změna kontrastu a jasu, odstranění šumu, detekce hran, inverzní a Wienerův filtr, určení vzájemné polohy snímků, korespondence bodu a objektu, odstranění geometrických zkreslení, detekce hranic objektu. Přednášející: Cvičící: Předmět zajišťuje: katedra biomedicínské informatiky Anotace: DZO vs. počítačové vidění. Role interpretace Fourierova transformace a Nyquistův vzorkovací teorém. Zpracování obrazu ve frekvenční doméně. Nelineární filtry. Multi-scale analýza, úvod do vlnkové transformace. Houghova a Radonova transformace. Segmentace obrazu. Klasifikace obrazů a objektů. Hluboké učení a konvoluční neuronové sítě ve zpracování obrazu. Literatur

Transformace a zpracování obrazu - WikiSkript

Konvoluce a Fourierova transformace spolu velmi úzce souvisí. Necht' f;g2L 2 (R). Potom: 1.Fourieruv˚ obraz, resp. vzor konvoluce funkcí je souˇcin Fourierových obrazu,˚ resp. vzoru˚ funkcí F f g = F f F g: (3.2) F1 f 1g = F f F 1 g: (3.3) 2.Fourieruv˚ obraz, resp. vzor souˇcinu funkcí je konvoluce Fourierových obrazu,˚ resp. Diskrétní kosinová transformace (anglicky discrete cosine transform, zkratka DCT) je diskrétní transformace podobná diskrétní Fourierově transformaci (DFT), ale produkující pouze reálné koeficienty. Je jednou z mnoha transformací příbuzných Fourierově transformaci.Existuje 8 standardních variant DCT, z nichž 4 jsou běžně používané

PLÁN PŘEDNÁŠEK PGVlnková transformace pro číslicové zprac

Video: Fourierova transformace - zpracování obrazu ve frekvenční

ft.html - cvut.c

digitální zpracování obrazu, pořízení obrazu, Fourierova transformace, interpretace obrazu, segmentace obrazu, registrace obrazů Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů: Plá 13 vztahy: Digitální zpracování obrazu, Energie (zpracování signálu), Eulerův vzorec, Frekvence, Gaussova funkce, Klasifikace, Konvoluce, Korelace (zpracování signálu), Krátkodobá Fourierova transformace, Polární soustava souřadnic, Textura, Vlnka, Vlnková transformace. Digitální zpracování obrazu. Specialista u počítače, 1983, archiv Deutsche Fotothek Digitální. Fourierova transformace kosinu vyplývá z Eulerovy věty a linearity: cos(ax) = 1 2 Jako ilustraci uvádíme na obr. 3 pozitiv a negativ rozostřeného obrazu uhlíkové blány pořízeného prozařovacím elektronovým mikroskopem a jejich Fraunhoferovy difrakční obrazce. Pozitiv byl získá

13 FOURIEROVA TRANSFORMACE V POLÁRNÍCH SOUŘADNICÍCH 1 13 Fourierova transformace v polárních souřadnicích. Hankelovy transformace 13.1 Základní výrazy Při výpočtech Fourierovy transformace funkcí (dvou proměnných), které mají n-četnou nebo úplnou a tedy i vlnovou funkci obrazu bodu v obrazové rovině ideální. Fourierovy transformace (FFT) vyžadující počet dat N = M = 2i, kde i je celé číslo. Je-li Fourierova transformace aplikována na reálná obrazová data, je reálná složka obrazu funkcí sudou, imaginární funkcí lichou. K hodnocení se pak využívá tzv. modulační přenosová funkce (MTF), která je osově symetrick

ZSO 2. cviceni - CM

Výsledky vyhledávání - Fourierova transformace

Transformace Fourierova ( FT) se rozkládá na funkci času (a signál) do frekvencí, které ji tvoří, a to způsobem podobným tomu, jak hudební akord může být vyjádřen jako frekvencí (nebo míst) jeho poznámky tvoří. Fourierova transformace funkce času je sama o sobě komplexní funkcí frekvence, jejíž absolutní hodnota představuje množství této frekvence přítomné v. 1. Fourierova analýza v časové a prostorové oblasti, prostorové spektrum 2D signálu, popis ší ření sv ětla v impulzním a frekven čním p řístupu. Nekoherentní optické procesory na principech geometrické a vlnové optiky. Rozpoznávání znak ů/obrazu, neuronové sít ě. 2 Ve výsledku jde o spojení třech technik. První je již zmíněná Fourierova transformace převádějící obraz na frekvence, z nichž zase můžeme zpětně dostat obraz. To se navíc děje pomocí optického systému s několika čočkami, který spadá to oblasti Fourierovy optiky a konkrétně se označuje jako 4f optical system

Radonova transformace - Wikipedi

Používám fft2 k výpočtu Fourierovy transformace obrazu ve stupních šedi v MATLABu. Jaký je běžný způsob, jak vykreslit velikost výsledku? Za předpokladu, že I je váš vstupní obrázek a F je jeho Fourierova transformace (tj. F = fft2(I)) Můžete použít tento kód Rychlá Fourierova transformace. download Stížnost . Komentáře . Transkript . Rychlá Fourierova transformace.

MIPS 2

Zpracování a analýza obrazu - cvut

Houghova transformace je technika extrakce příznaků používaná v analýze obrazu, počítačovém vidění a zpracování obrazu. Cílem této metody je najít nedokonalé instance objektů v rámci určité třídy tvarů hlasováním.Toto hlasování se provádí v prostoru parametrů, ze kterého jsou kandidáti objektů získání jako lokální maxima v tzv. akumulačním prostoru. Fourierova transformace se obecně vyznačuje vzájemnou neurčitostí určení frekvence a času. Na nejspodnějším spektrogramu je výsledek vlnkové transformace, který díky jiné délce okna pro nízké a vysoké frekvence - viz obrázek 2. - umožňuje přesně lokalizovat jak průběh komponent signálu v časovém měřítku, tak i. Konvoluce a Fourierova transformace. Detekce hran a rohů. Matematické modelování degradace obrazu. Potlačování základních zkreslení obrazu (rozmazání pohybem, rozostření), inverzní a Wienerův filtr. 8. Počítačové vidění Pořizování obrazu, vlastnosti digitálního obrazu. Matematická morfologie. Segmentace obrazu

Fourierova transformace - cvut

Rekonstrukce obrazu (fourierova transformace, filtrace, iterativní rekonstrukce, OSEM) Korekce v SPECT i PET obraze; Kvantifikace obrazu; Vnitřní dozimetrie v diagnostice, MIRD; a dále absolvují výuku radionuklidové terapie a dozimetre pod vedením Ing. Terezy Kráčmerové ve FN Motol v termínech 29.9,. Úvod do předmětu, Fourierova transformace. 2. Úvod do zvukové tvorby. 3. Zvukové signály, popis a vnímání zvuku. 4. Číslicové zpracování zvukových signálů Snímání a záznam obrazu, technická zařízení. IDFT Inverse DFT -inverzní diskrétní Fourierova transformace IL Instruction List - Seznam instrukcí - programovací jazyk K Kamera KM (KM1,2,3) Krokový Motorek LAD Ladder Diagram - Příkový diagram - programovací jazyk obrazu a rapidně tak snížit náronost výpotů při předzpracování obrazu. 1.1.1 Osvětlovací prvk 1. Fourierova transformace a její aplikace v oblasti analýzy obrazů 2. Rekonstrukce obrazu s využitím Fourierovy transformace 3. Analýza hlavních komponent 4. Detekce objektů, stanovení polohy a orientace objektu 5. Pokročilé algoritmy redukce barev 6. Analýza nezávislých komponent 7. Potlačování rušivých složek v obraze 8

NF a VF filtrace obrazu. Aplikace filtračních procedur v prostorové oblasti na medicínské obrazová data. 6. Frekvenční analýza obrazu: reprezentace prostorových obrazových frekvencí, 2D Fourierova transformace, algoritmy pro výpočet FFT a návrh filtrů ve frekvenční doméně rozli sen transformace bylo prom enliv e v z avislosti na poloze zkouman eho bodu. Toto n am ok enkov a Fourierova transformace nenab dne. My slenka waveletov e transformace je velmi prost a. Nam sto korelace sign alu s ne-lokalizovanym j adrem ei!t je u waveletov e transformace jako j adro pou zita (t em e r Zpracování a rozpoznávání obrazu zkoušející prof. Ing. Jan Flusser, DrSc. a doc. RNDr. Barbara Zitová, Ph.D. Operace s obrazy v prostorové a frekvenční oblasti, konvoluce, Fourierova transformace, vzorkování a kvantování spojitých funkcí, Shannonův teoré Anal za nestacion rn ch 1D sign l . Kr tk Fourierova transformace 1D sign l . Tvary ok nkov ch funkc . Frekven n rozli en . Spojit a diskr tn WT. Dyadick m ka. Wavelet a scaling funkce. Z kladn a odvozen funkce. Mallatovo pyramid ln sch ma. U it WT p i anal ze obrazu . 6.2 Literatur Výpocetni složitost O(N^2). 33: dvojrozmerná Fourierova transformace 33. Vysvetlete, co je dvojrozmerná Fourierova transformace, její rozdíl od jednorozmerné (mužete definicním vzorcem nebo neformálne) a jak se používá ve zpracování obrazu. Fourierova transformace lze zevšeobecnit do vyšších dimenzí

 • Firma doterra.
 • 5l soudek piva svijany.
 • Výška stupně schodu.
 • Spiderman omalovánky online.
 • Plastická chirurgie brno berkova.
 • Bjom borg.
 • Kam nesmím se zbraní.
 • Youtube robin schulz.
 • Burns simpsons.
 • Bobová dráha prosek voucher.
 • Mall tv aplikace.
 • Xiaomi mi mix.
 • Rady zkušeného ďábla antikvariát.
 • Nejčastější příjmení.
 • Tejpování rotátorové manžety.
 • Černá košile na svatbu.
 • Děkuji s vykřičníkem.
 • Členovci prezentace.
 • Madeira destinace.
 • Enduro kolo bazar.
 • Jackie sandler.
 • Šípové jedy.
 • Azory doprava mezi ostrovy.
 • Cloud anglicky.
 • Čínská restaurace nové století.
 • Helium cena linde.
 • Oznaceni wc a koupelny.
 • Sluchátka sony xperia.
 • Irfan 4.51 čeština.
 • Apo ibuprofen vs ibuprofen.
 • Složité slovní úlohy.
 • Nejsem ambiciózní.
 • Čistírna peří praha 7.
 • Rybářský lístek pardubice.
 • Svedi me zalud.
 • Revenant zmrtvýchvstání nominace.
 • Alenka v říši divů online zkouknito.
 • Piráti doprava.
 • Di caprio čsfd.
 • Záloha kontaktů nokia.
 • Jordánsko tipy.