Home

Fyzioterapie 5342r004

Fyzioterapie (5342R004) Fakulta: 1. lékařská fakulta: Studijní program: K pohybové diagnostice používá fyzioterapie speciální kineziologické postupy a testy, metodiky, fyzikální měření ke stanovení rozsahu pohybu v kloubech a stupně svalové síly, k vyhodnocení pohybových vzorů, posturálního a lokomočního chování. Fyzioterapie (5342R004) Studijní program: Specializace ve zdravotnictví (B5345) Fyzioterapie se uplatňuje ve všech systémech péče o zdraví v oblasti podpory a výchovy ke zdraví, v prevenci (primární, sekundární i terciární), v léčebné péči, v rehabilitaci. Fyzioterapeuti v ČR jsou připravováni na svou profesi v. Studijní plány oboru Fyzioterapie 5342R004 - bakalářský. Zodpovídá katedra: katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva Bakalářský studijní obor Fyzioterapie (prezenční) - doporučený průchod studijním plánem: Fyzioterapie - nástup ke studiu 16/17, 17/18, 18/19, 19/2 Fyzioterapie (5342R004) Studijní program: Specializace ve zdravotnictví (B5345) Typ studia: Bakalářsk.

Fyzioterapie (5342R004) - VysokéŠkoly

Studijní obor: Fyzioterapie 5342R004 REHABILITACE PO REVERZNÍ ALOPLASTICE RAMENNÍHO KLOUBU Bakaláská práce Vedoucí práce: Mgr. Rita Firýtová PLZEŇ 2014 . Prohlášení: Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci vypracovala samostatně a všechny použit Obor Fyzioterapie. Seznam škol - největší seznam / databáze škol v České republice. List of Schools in Europe SeznamŠkol.eu [Czech Rep.] SchulListe.eu [Germany] IskolákListája.eu [Hungary] Obor Fyzioterapie (5342R004) Kód. 5342R004. Název oboru. Fyzioterapie Studijní obor: Fyzioterapie 5342R004 SPECIFIKA FYZIOTERAPIE U ONKOLOGICKÝCH PACIENTŮ Bakalářská práce Vedoucí práce: Mgr. Lukáš Ryba PLZEŇ 2014 . Prohlášení: Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci vypracoval samostatně a všechn

Studijní obor: Fyzioterapie 5342R004 Možnosti fyzioterapie u pacient $ s entezopatií loketního kloubu Bakalá ská práce Vedoucí práce: Mgr. Petra Poková PLZEŇ 2018. Prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci vypracoval samostatně a všechny použité pramen 5342R004. Fyzioterapie. 3 P 5345R027. Nutriční terapeut. 3 P B5347. Veřejné zdravotnictví. 5345R006. Ochrana veřejného zdraví. 3 P B 5349. Porodní asistence. 5341R007. Porodní asistentka. 3 PK B 6731. Sociální politika a sociální práce. 6731R023. Sociální práce ve veřejné správě. 3 PK B 7506. Speciální pedagogika. 7506R00

3. lékařská fakulta. Univerzita Karlova. Ruská 87, 100 00 Praha 10. tel.: +420 267 102 111 fax: +420 267 311 81 Studijní obor: Fyzioterapie 5342R004 FYZIOTERAPIE U NEDONOŠENÝCH DTÍ Bakalářská práce Vedoucí práce: Jana Knězová PLZEŇ 2014 . Prohlášení:. Popis oboru. Bakalářské studium fyzioterapie je základním, vstupním, vysokoškolským vzděláním fyzioterapeuta. Je navrženo tak, abyste po úspěšném absolvování byli schopni provádět diagnostické, terapeutické a preventivní postupy a metody v rehabilitačním procesu pacienta

5342R004. Fyzioterapie. typ / forma studia: bakalářské studium. prezenční forma. doba trvání studia: 3 akademické roky: referentka studijního oddělení: Darina Kostková. T/ +420 389 037 736. E/ dkostkova@zsf.jcu.cz. informace pro uchazeče: informace pro student Fyzioterapie (5342R004/0) 5342R004/0 1 P19 6 180 etapa 1, verze P19, délka 6 Semestrů, 180 kreditů Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, data aktuální k: 03.12.2020 12:43. Fyzioterapie (5342R004/0 - K19) Stupeň získané kvalifikace Bakalářský Forma studia Kombinovaná Standardní doba studia 3 roky Počet ECTS kreditů 180 Udělovaná kvalifikace Bakalář (0) Přístup k dalšímu studiu Magisterský studijní program. Pojem fyzioterapie pochází z řeckého slova fysis - přírodní síla a therapeiá - léčení jako poskytnutí služby. K léčebnému ovlivnění patologických stavů využívá různých forem energií (včetně pohybové). Dělí se na léčebnou tělesnou výchovu (LTV) a fyzikální léčbu

Fyzioterapie - cvut

 1. Fyzioterapie = základní kámen v péči o naše pacienty. Jako obor se zabývá diagnostikou, léčbou a prevencí poruch pohybového systému a využívá standardních léčebných postupů, založených na nejnovějších poznatcích. Fyzioterapeut cíleně volí léčebný postup ze škály metodik s ohledy na potřeby klienta
 2. Bakalářské studium fyzioterapie je základním, vstupním, vysokoškolským vzděláním fyzioterapeuta. Je navrženo tak, abyste po úspěšném absolvování byli schopni provádět diagnostické, terapeutické a preventivní postupy a metody v rehabilitačním procesu pacienta
 3. Odborná praxe probíhá na specializovaných odděleních nemocnic a zdravotnických zařízeních města Brna. Dohled nad odbornou praxí vykonává specializovaný garant a školitel z praxe, který dbá na dodržování hygienických, bezpečnostních, pracovních, provozních a požárních přepisů, s nimiž je student před jejím započetím seznámen
 4. 5342R004-Fyzioterapie Obor Kombinace 7-Bakalářský Typ Prezenční Forma Jméno 74 69 Ano 66 Ano 65 63 62 61 60 58 58 Ano 57 55 55 54 54 54 54 52 Datum narození z testů.

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD.ROK 2018/19 26.06.2018 1 / 8 FZS Fakulta B5345-Specializace ve zdravotnictví Studijní program 5342R004-Fyzioterapie Studijní program: Specializace ve zdravotnictví B 5345, Studijní obor: Fyzioterapie 5342R004, Vedoucí práce: PhDr. Mgr. František Ťupa, Ph.D. Kazuistika 1 Kazuistika 2 Kazuistika 3 Kazuistika 4 Kazuistika 5 Kazuistika 6 Kazuistika 7 Kazuistika 8 Kazuistika 9 Kazuistika 10 Kazuistika 11 Kazuistika 1 Fyzioterapie: 5342R004: AKVO: Fyzioterapie: 5342T004: Vhodnou školní přípravu poskytují také obory: Typ Název Kód Poznámka ke vzdělání: Další možnou školní přípravu definuje příslušná legislativa. Legislativní požadavky. povinné - Odborná způsobilost podle zákona č. 96/2004 Sb., o nelékařských zdravotnických. Studijní obor 3: 5342R004 Fyzioterapie . 1.1. Informace o písemných přijímacích zkouškách: úplné zadání zkušebních otázek či příkladů, které jsou součástí přijímací zkoušky nebo její části, a u otázek s výběrem odpovědi správné řešení

Fyzioterapie (5342R004/0) 5342R004/0 1 3 6 180 etapa 1, verze 3, délka 6 Semestrů, 180 kreditů Radiologický asistent (5345R010/0) 5345R010/0 1 3 6 180 etapa 1, verze 3, délka 6 Semestrů, 180 kredit Fyzioterapie (5342R004/0) 5342R004/0 1 2014 6 180 etapa 1, verze 2014, délka 6 Semestrů, 180 kreditů Radiologický asistent (5345R010/0) 5345R010/0 1 2016 6 180 etapa 1, verze 2016, délka 6 Semestrů, 180 kreditů Zdravotnický záchranář (5345R021/0). 5342R004 31.12.2019 Porodní asistence Fyzioterapie Ergoterapie PK. Fakulta životního prostředí UJEP Studijní programy schválené Radou pro vnitřní hodnocení UJEP (v rámci institucionální akreditace) B M,N P FS 3 PK 15.10.2024 15.10.2019 RpVH-1/2019-53 A1 C

6 5342R004-Fyzioterapie, (prezenční

B5345 Specializace ve zdravotnictví 5342R004 Fyzioterapie P / 3 ČJ 11.5.2015 1. 11. 2021 doc. PaedDr. Dagmar Pavlů, CSc. B7401 Tělesná výchova a sport 6208R026 Management tělesné výchovy a sportu P / 3 ČJ 29.7.2016 31.8.2020 doc. Ing. Eva Čáslavová, CSc 1 FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ Studijní program: Specializace ve zdravotnictví B 5345 Simona Gieblová Studijní obor: Fyzioterapie 5342R004 SLEDOVÁNÍ FYZICKÉ VÝKONNOSTI BĚHEM TĚHOTENTVÍ A ŠESTINEDĚLÍ POMOCÍ SPORTTESTERU Bakalářská práce Vedoucí práce: Mgr. Rita Firýtová PLZEŇ 201

Fyzioterapie (angl.) (5342R004) Položka TypZpusobilosti pro předávání do NRZP Položka Obor pro předání do NR-ZP dle platného číselníku Zdravotnicka Stomatologie (5104T001) Farmacie (5206T004) Behaviorální analytik (kvalifikační kurz) Asistent behaviorálního analytika (kvalifikační kurz) Behaviorální technik. B 5345 Specializace ve zdravotnictví 5342R004 Fyzioterapie 3 P 31.3.2020 MSMT/6943/2012-M3 B 7401 Tělesná výchova a sport 7401R003 Rekreologie 3 PK 31.5.2023 MSMT-35036/2015 7401R001 Aplikovaná tělesná výchova 3 PK 31.7.2019 21783/2011-M

Fyzioterapeut NSP.C

 1. Fyzioterapie B5345 5342R004 Radiologický asistent 5345R010 Zdravotní laborant 5345R020 Zdravotnický záchranář.
 2. obor fyzioterapie (5342R004) obor zdravotnická technika (5345R015) C) navazující Magisterské studijní programy: Studijní program Specializace ve zdravotnictví (N5345 - 2leté studium v prezenční formě) obor zdravotnická technika a informatika (5345T018) obor intenzivní péče (5345T024
 3. 5342R004 Fyzioterapie P B 3 ČJ 46212/201531.12.2023 B5345 Specializace ve zdravotnictví.

Studijní programy akreditované Narodním akreditačním úřadem B M,N P FS 3 PK 1.8.2029 20.6.2019 NAU-410/2018-10 A1 B1 C1 3 PK 19.6.2030 14.5.2020 NAU-513/2019- Obor 5342R004 Fyzioterapie Forma studia prezenní Anotace přijímací zkoušky: Přijímací zkouška se konala formou písemného testu z biologie þlověka (somatologie) a výběru ze spoleenských a přírodních věd vþetně prověření OSP. Test obsahoval celkem 100 otázek (50 otáze

Video: Fyzioterapie - Wikipedi

studijní obor: 5342R004 Fyzioterapie VEDENÍ FAKULTY FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ UJEP DĚKAN: doc. PhDr. Zdeněk Havel, CSc. PRODĚKAN PRO STUDIUM: PhDr. Kateřina Vaníková, Ph.D. PRODĚKAN PRO VĚDU A ZAHRANIČNÍ VZTAHY: PhDr. Hana Kynštová, Ph.D. PRODĚKAN PRO ROZVOJ A TAJEMNÍK FAKULTY: Ing. Miloš Němeče Studijní obor Forma Počet přihlášek Přijato Ke studiu se zapsalo* B5341 5341R009 - Všeobecná sestra P 283 77 49 B5341 5341R009 - Všeobecná sestra K 108 36 34 B5349 5341R007 - Porodní asistentka P 174 45 28 B5341 5341R007 - Porodní asistentka K 24 19 18 B5345 5342R004 - Fyzioterapie P 471 45 26 B5345 5345R010.

Fyzioterapie není totéž co rehabilitace

 1. 5342R004 Fyzioterapie P / 3 ČJ 20.10.2005 31. 7. 2016 doc. PaedDr. Dagmar Pavlů, CSc. B7401 Tělesná výchova a sport 6208R050 Management tělesné výchovy a sportu P / 3 ČJ 22.10.2005 1. 11. 2017 doc. Ing. Eva Čáslavová, CSc. B5345 Specializace ve zdravotnictví 5345R026 Ortotik‐ proteti
 2. Dny otevřených dveří na fakultách / 3 Dny otevřených dveří na fakultách Informa ní den všech fakult UK, 21. 11. 2015, 9:00-16:00 Albertov 4, Praha 2 Fakulta Datum konání Čas konání Místo konání Katolická teologická fakult
 3. Kód JKOV: Kód KKOV: Název studijního oboru: Název kmenového oboru: Poznámka: 11698 1701T029 Optika a optoelektronika Fyzik
 4. - obor fyzioterapie (5342R004) - obor nutriční terapeut (5342R027) - obor zdravotnická technika (5345R015) plánované počty přijatých studentů (projednáno v KD: 21. dubna 2008, projednáno v AS: 12.května 2008) Studijní program Plán Všeobecné lékařství 470 Zubní lékařství 65 NMgr
 5. 1 FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ Studijní program: Specializace ve zdravotnictví B 5345 Pavla Macháčková Studijní obor: Fyzioterapie 5342R004 JUDO A JEHO KOMPENZAČNÍ CVIČENÍ U DĚTÍ Bakalářská práce Vedoucí práce: Mgr. Gemovová Veronika PLZEŇ 201

Fyzioterapie - bakalářské studium Masarykova univerzit

Obor Fyzioterapie (5342R004) - Seznam škol v Č

Studijní programy, obory a kurzy — Češtin

 1. Anotace předmětu : Student získá teoretické znalosti a praktické dovednosti v oblasti diagnostiky a terapie funkčních poruch měkkých tkání, které je schopen uplatnit v diagnostice a terapii poruch hybného systému
 2. VysokeSkoly.com - nejpodrobnější adresář vysokých škol a univerzit, navíc vše k přijímacím zkouškám, maturitě: kurzy, učebnice, vysoké školy.
 3. Zdravotnické informa ční zdroje, Informační technologie, Data a datové struktury, Nemocniční informační systémy, Distribuované IS a po čítačové sítě, Databázové systémy
 4. Svobody VSM 2018 15310 Přírodovědecká fakulta 7504T059 Učitelství geografie pro střední školy N1301 Geografie 2018.11120.5103V000.P5106.2636 Hlavní město Praha Praha Praha V 11120 Univerzita Karlova - Ruská VSD 2018 11120 3. lékařská fakulta 5103V000 Kmenový obor: Všeobecné lékařství P5106 Fyziologie a patofyziologie.
 5. 2004.43510.4108T005.M4108.5102 Jihomoravský kraj Břeclav Lednice T 43510 Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně - Valtická VSM 2004 43510 Zahradnická fakulta (Lednice) 4108T005 Zpracování zahradnických produktů M4108 Zahradnické inženýrství 2017.11160.1406V005.P1402.3840 Královéhradecký kraj Hradec Králové Hradec Králové V 11160 Univerzita Karlova.
 6. Tato část zprávy zahrnuje základní informace o výsledcích přijímacího řízení pro akademický rok 2016/2017 včetně základních statistických charakteristi
 7. Study subjects index. 1101R006|Deskriptivní geometrie|02011900| 1101R008|Diskrétní matematika|02011900| 1101R014|Matematická analýza|02011900

ERGOTERAPIE FYZIOTERAPIE PORODNÍ ASISTENTKA VŠEOBECNÁ SESTRA 5342R002 5342R004 5341R007 5341R009. Den otevřených dveří 25. ledna 2018 (Budova FZS, Velká Hradební 13, Ústí n/L) Adresa. Fyzioterapie Ergoterapie Porodní asistence 31.12.2019 Typ a forma studia 1) Standardní doba studia v letech 31.12.2019 Název studijního oboru B5349 ho u C1 Studium je dostupné i pro Informace o dostupnosti pro osoby se zdravotním postižením 2) Název studijního programu 5342R004 Kód studijního oboru 3 3 5341R007 B5345 31.12.202 5342R004-Fyzioterapie Obor Obor Interní spec. Interní spec. není není není Interní forma Interní forma 99 99 99 Apr Apr 1 1 1 Etapa Etapa 1 1 0 Verze Verze Doplňující předměty Doplňující předměty Doplňující předměty Náz. bloku Náz. bloku C C C St. St. 2 2 2 Dopor. roč. Dopor. roč. sem. sem. Spec Spec 01 01 01 Aktivní. 5342R004 Fyzioterapie P / 3 ČJ 11. 5. 2015 1. 11. 2021 doc. PaedDr. Dagmar Pavlů, CSc. B7401 Tělesná výchova a sport 6208R026 Management tělesné výchovy a sportu P / 3 ČJ 29. 7. 2016 31. 8. 2020 doc. Ing. Eva Čáslavová, CSc. B5345 Specializace ve zdravotnictv

Studium - 3. lékařská fakult

B 53-42 Rehabilitace 5342R004 Fyzioterapie 3 P 15. 8. 2008 B 74-01 Tělesná výchova a sport 7401R001 Aplikovaná tělesná výchova 3 P, K 31. 5. 2008 7401R003 Rekreologie 3 P, K 31. 5. 2008 7401R005 Tělesná výchova a sport 3 P, K 5. 12. 2007 7401R012 Ochrana obyvatelstva 3 P, K 10. 5. 2008 6208R049 Management sportu a trenérství Kód: Název: Zkrácený název: SPC: Platnost od: Platnost do: 1101V010 Geometrie a globální analýza: Geometrie,glob.analýza 11119 1.1.2003 1101V01 MZd přiloženo; Kontrolní zpráva doruč. 9.11.09, exp. TO 10.11.09 5 €yă@ 5 TO 5 03-09 5 ANO 5 ŔAä@ 5 14718/2009 5 B5345 5 5342R004 6 ČVUT v Praze +6 #Fakulta biomedicínského inženýrství %6 Specializace ve zdravotnictví 6 reakre. 6 B 6 P 6 3 6 Fyzioterapie 6 Ŕ4ä@ b6 ZPl. akred. 31.7.2013; Vyj

2014 Specializace ve zdravotnictví B 5345 Fyzioterapie 5342R004 Bakalářský Prezenční 3 roky Č - 31. 12. 2018 Radiologický asistent 5345R010 Bakalářský Prezenční Kombinovaná 3 roky Č - 31. 07. 2018 Porodní asistence B 5349 Zdravotní laborant 5345R020 Bakalářský Prezenční 3 roky Č - 01. 03

Fyzioterapie Masarykova univerzit

 • Knihovna ikon.
 • Itálie města.
 • Demon hunter anime 2019.
 • Atlas bůh.
 • Lusitanie.
 • Nagano 1998 zajímavosti.
 • Lamotrigin actavis diskuse.
 • Kongresy v praze.
 • Střítež zahradnictví.
 • Křížový kurz eur rub.
 • Jak zlepšit dýchání při plavání.
 • Jak ušít kapsář na postýlku.
 • Aplikace facebook.
 • Dm kutná hora.
 • Čtení pro prvňáčky.
 • Yamaha 125 enduro.
 • Letní kozačky 2019.
 • Zvětšená játra u psa.
 • Domácí barvení obočí.
 • Hororová komedie 2019.
 • Https www aida64 com downloads.
 • Prednison vysazení.
 • Wiki dýmějový mor.
 • Danielle campbell f *&% the prom.
 • Chrysler 300 c.
 • Karolinum kontakt.
 • Gott my life recenze.
 • Pečené brambory ve slupce s bylinkami.
 • Limonádový joe klub.
 • Dětské sněhule crocs.
 • Two gentlemen.
 • Vzdělávání sester 4 1 2018.
 • Spgs.
 • Svědivé pupínky ve vlasech.
 • Zatmění měsíce brno.
 • Moje první pastelky.
 • Jan zrzavý fantastická krajina.
 • Samarium wikipedia.
 • Jaký lak na nehty k černým šatům.
 • Město bohů trailer.
 • Islám pravidla.