Home

Dozimetrie ionizujícího záření

Dozimetrie - Wikipedi

Dozimetrie a aplikace ionizujícího záření

a) atomového zákona) § 76 Zdroj ionizujícího záření používaný při lékařském ozáření určený pro radiodiagnostiku nebo pro účely plánování, řízení a ověřování v radioterapii musí být vybaven přístrojem nebo odpovídajícími prostředky, které poskytnou kvantitativní informaci o ozáření pacienta; je-li to. Ionizující záření je souhrnné označení pro záření, jehož kvanta mají energii postačující k ionizaci atomů nebo molekul ozářené látky. Ionizující záření vzniká při radioaktivním rozpadu, vlivem kosmického záření nebo jej lze vytvořit uměle. Působení ionizujícího záření poškozuje organickou tkáň a může způsobit mutace, rakovinu, nemoc z ozáření. Metody osobní dozimetrie 3.1. Monitorování zevního ozáření 3.2. Monitorování vnitřní kontaminace ionizujícího záření slouží ke sledování osobních dávek a plnění požadavků limitování ozáření osob, prokazování optimalizace radiační ochrany, sledování odchylek od normálního provozu a kontrole.

Dozimetrie ionizujícího záření - Webzdarma

 1. Dozimetrie ionizujícího záření je obor radiační fyziky, který se zabývá účinky záření na látky ve vztahu k druhům a vlastnostem interakce záření s látkou a k množství záření, pohlceném v látce (pohlcená energie - dávka)
 2. Basic information; Original name: Dozimetrie ionizujícího záření: Authors: ŠEDA, Josef. Edition: Vyd. 1. Praha, 418 s. 1983. Publisher: SNTL - Nakladatelství.
 3. Dozimetrie je souborem metod používaných k měření absorbované dávky záření a využívaných zejména v lékařství či jaderné energetice.. Smyslové ústrojí člověka není schopno vnímat účinky ionizujícího záření.Jeho nadměrné působení zvyšuje riziko ohrožení zdraví jedince. Osobní dozimetrie slouží k měření absorbované dávky záření

Mezi přímo ionizující záření patří a) záření alfa, beta a gama b) záření neutronové c) záření alfa, 11,0 Mb - miloslav . pouzar. Determinanty lidského zdraví Dozimetrie ionizujícího záření download report. Transcript Dozimetrie ionizujícího zářen. Katedra dozimetrie a aplikace ionizujícího záření garantuje výuku v bakalářských studijních programech. Radiologická technika; Vyřazování jaderných zařízení z provozu; a bakalářském oboru k dostudování. Dozimetrie a aplikace ionizujícího záření; v navazujících magisterských studijních programech. Jaderné.

Dozimetrie a aplikace ionizujícího záření - Jaderka

Obor Dozimetrie a aplikace ionizujícího záření je věnován technickým a přírodovědným aplikacím jaderných věd, souvisejícím s využíváním radioaktivních látek a ionizujícího záření v průmyslu, biologii a medicíně. Má význam pro jadernou a radiační bezpečnost jaderných elektráren a ochranu životního prostředí ky ionizujícího záření, od jeho vzniku, vlastností, zdrojů, mechanizmů interakcí s živou i neživou zujícího záření, detekce a dozimetrie, radiační ochrany až po aplikace se zaměřením především na oblast zdravotnictví. Tento obor je však někdy chybně chápán pouze jako lékařský obor, kte Dozimetrie ionizujícího záření je obor radiační fyziky, který se zabývá účinky záření na látky ve vztahu k druhům a vlastnostem interakce záření s látkou a k množství záření, pohlceném v látce (pohlcená energie - dávka) - §5.1 Účinky záření na látku

Oddělení dozimetrie záření. Vědecké aktivity se soustředí zejména na výzkum účinků nízkých dávek záření, charakterizaci přenosu energie ionizujícího záření na molekulární a buněčné úrovni, výzkum kosmického záření na Zemi a na palubách letadel a kosmických lodí, na studium projevů antropogenních vlivů. Kromě ionizujícího záření přírodního původu ale člověk svou činností generuje záření také uměle a to například v již zmíněných nemocnicích (rentgenová diagnostika, radioterapie, nukleární medicína), v jaderných elektrárnách nebo nejrůznějších vědeckých zařízeních, jakým je například švýcarský CERN V kurzu detekce a dozimetrie ionizujícího záření získají posluchači znalosti o mechanismech interakce ionizujícího záření s hmotou a souvisejících veličinách, o principech funkce jednotlivých typů detektorů a o základech zpracování naměřených dat a limitech vyplývajících ze statistického charakteru těchto dat Praktikum z detekce a dozimetrie ionizujícího záření pro bakaláře. Petr Průša KZ: 5: 0+4: Předmět není vypsán: 16PDIZ: Praktikum z dozimetrie ionizujícího záření . Lenka. Od 1. 1. 2018 je v platnosti nový atomový zákon č 263/2016 Sb., který upravuje některé aspekty radiační ochrany. Držitelé povolení k nakládání se zdroji ionizujícího záření a dalším činnostem mají povinnost uvést svou provozní dokumentaci do souladu s tímto zákonem do 31. 1

Dozimetrie ionizujícího záření. Ionizující záření je záření vyvolávající ionizaci (přímo nebo nepřímo).Dozimetrie je měření dávek ionizujícího záření a také studium fyzikálních vlastností ionizujícího záření při interakci s prostředím.. zdroj; šíření; detekc Dozimetrie a aplikace ionizujícího záření. Výuka; Výzkum; Uplatnění; Radiologická technika; Radiologická fyzika. Výzkum v radiologické fyzice; DOKTORSKÉ STUDIUM. Nabízená témata disertačních prací; ISP, předměty, průběh studia; Rozprava o studii k disertační práci a Státní doktorská zkouška; Obhajoba disertační. katedra dozimetrie a aplikace ionizujícího záření; Práce se zabývá využitím celotělové dozimetrie v klinické praxi nukleární medicíny, výpočtem celotělové absorbované dávky a optimálním navržením kontrol kvality pro detektory používané v celotělové dozimetrii. Tento návrh.

BS 1

Možnost výpůjčky Aktuální stav Místo uložení Detaily Signatura Čárový kód; Absenčn Katedra dozimetrie a aplikace ionizujícího záření vypisuje v rámci řešení grantu Rozvoj bakalářského studijního oboru Radiologická technika a magisterského studijního oboru Radiologická fyzika (CZ.2.17/3.1.00/33302) ve školním roce 2010-2011 studentskou soutě

V roce 2008 jsme rozšířili oblasti svého podnikání o poskytování komplexní Služby osobní dozimetrie. Služba zabezpečí zákazníkům bezproblémové plnění požadavků na osobní monitorování předepsaných ve schváleném monitorovacím programu příslušného pracoviště se zdroji ionizujícího záření Dodavatel měřicí techniky elektrických a fyzikálních veličin a monitorování ionizujícího záření - napájecí zdroje, generátory, multimetry, osciloskopy, signální generátory, spektrální analyzátory, testery EMC, elektrorevizní přístroje, dozimetry, spektrometry a monitorovací systémy Definice záření okénko konstrukční materiál citlivý objem signál N = η·Y·A·t η = f g·f a·f i·f DT f g = S/4πh2 f DT ≈ 1-nτ 2π 4 Pokroky dozimetrie ionizujícího záření / Autor: Kovář, Zdeněk, 1926-1989 Vydáno: (1984) Dozimetrie ionizujícího záření : vysokošk. učebnice / Autor: Šeda, Josef Vydáno: (1983) Sborník referátů přednesených na kurzu dozimetrie a. Detekce ionizujícího záření J. John . Doporučená literatura LEHTO, J.: Basics of Nuclear Physics and of Radiation Detection Measurement, 2016, available (free) from NucWik at (Dozimetrie) Dosimetry Zobrazování Imaging Časově závislá měření Timing Souvislosti

Dozimetrie a aplikace ionizujícího záření - Jaderk

Osobní dozimetrie Více než 20 let zkušeností s poskytováním dozimetrických služeb pro obory jaderné energetiky, nakládání se zdroji ionizujícího záření a medicíny Atominfo.cz, psáno ve spolupráci s Ing. Kamilem Augstenem, Ph.D., Katedra dozimetrie a aplikace ionizujícího záření FJFI ČVUT. Na závěr uvádíme přehled nejpoužívanějších jednotek a jejích fyzikálních rozměrů Podobné jednotky. Klinická dozimetrie / Hlavní autor: Heřmanská, Jindřiška, 1950- Vydáno: (2005) Praktika z dozimetrie / Hlavní autor: Matzner, Jan, 1872-1944 Vydáno: (2004) Detektory ionizujícího záření / Hlavní autor: Gerndt, Josef, 1938- Vydáno: (2011 Biofyzikální ústav Lékařské fakulty Masarykovy university, Brno Detekce a dozimetrie ionizujícího záření * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Beta and X/gamma have same weighting factor (confirm) because in X / gamma it is in fact an electron that delivers the dose during absorption or scatter Dozimetrie je oblast fyziky zabývající se vlastnostmi ionizujícího záření, veličinami charakterizujícími procesy vzniku a interakce ionizujícího záření s látkou a metodami měření těchto veličin. 23 vztahy

Kurz ATHENS: Aplikace ionizujícího záření - Jaderka

Radiobiologie 1.5.4 Veličiny dozimetrie ionizujícího záření

 1. Absolutní dozimetrie. Výrobce: IBA Dosimetry. Nabízíme ucelený systém pro zajištění provádění absolutní dozimetrie svazků ionizujícího záření. Info. klinický dozimetr DOSE 1 a DOSE 2, který je měřidlem referenční třídy ve smyslu IEC 60731. vodotěsné cylindrické komory Farmerova typu, planparalelní komory a další.
 2. Povinná literatura: [1] J. Šeda, L. Musílek, I. Petr, J. Sabol, Z. Melichar: Dozimetrie ionizujícího záření, SNTL, Praha, 1983 [2] Česká norma ČSN ISO 31-9: Atomová a jaderná fyzika a [3] Česká norma ČSN ISO 31-10: Jaderné reakce a ionizující záření Doporučená literatura: [1] V. Klener (editor): Principy a praxe.
 3. * Dozimetrie ionizujícího záření Účinky ionizujícího záření v látce závisí na stupni ionizace látky, tj. celkovém uvolněném náboji, resp. schopnosti záření tuto látku ionizovat - ionizační účinky, na celkové energii absorbované látkou, která závisí na intenzitě záření a způsobu jeho interakce s látkou.

Dozimetrie ionizujícího záření - Masaryk Universit

Ionizující záření - Wikipedi

Předmět: Praktikum z detekce a dozimetrie ionizujícího záření pro bakaláře: 16PDZB: Ing. Průša Petr Ph.D. 0+4 KZ-5-Anotace: Předmět je složen z praktických úloh, jež mají studenty naučit práci s vybavením jaderné instrumentace, s nímž lze přijít do styku v běžné praxi a provádět měření, která mohou být součástí výkonu v jejich budoucích povoláních Katedra Dozimetrie a Aplikace Ionizujícího Záření (KDAIZ), Praha. 312 likes. Katedra Dozimetrie a Aplikace Ionizujícího Záření, Fakulta Jaderná a Fyzikálně Inženýrská, České Vysoké Učení Technické v.. Zákon č.18/1997 Sb. o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření ve znění dalších předpisů a Vyhláška Státního úřadu pro jadernou bezpečnost č.307/2002 Sb. o radiační ochraně ve znění dalších předpisů stanovují vlastníkům určených pracovišť zvláštní povinnosti týkající se kontroly a.

Biologické úcinky ionizujícího zárení

[1] Spurný F., Mikrodozimetrie, Pokroky dozimetrie ionizujícího záření, Academia, Praha 1984. [2] Sedlák A., Mikrodozimetrie a její aplikace, Academia, Praha 1989. Doporučená literatura: [3] ICRU Reports: 16 - Linear Energy Transfer (1970), 36-Microdosimetry (1980); 40-Quality Factor in Radiation Protection (1987) Vystudovala gymnázium v Říčanech. V letech 1980-1985 studovala Fakultu jadernou a fyzikálně inženýrskou ČVUT, obor dozimetrie a aplikace ionizujícího záření. Ukončila diplomovou prací Měření neutronů a stanovení dávky od neutronů pomocí mikrodozimetrie, získala titul Ing L. Musílek, J. Šeda, J. Trousil: Dozimetrie ionizujícího záření - integrující metody, ediční středisko ČVUT v Praze, 1992; D. Zoul a kol: Studium molekulárních mechanismů radiochromického jevu v polykarbonátu; Bezpečnost jaderné energie 26 [64] 11/12 (2018) 338-34 Jeho publikační aktivita je velmi rozsáhlá. František publikoval více než 300 původních prací ve vědeckých časopisech a konferenčních sbornících, které byly více než 360krát citovány. Je hlavním autorem monografie Pokroky dozimetrie ionizujícího záření (Academia, Praha 1984) Dana Drábová, Ph.D. , narozená 3. června 1961, je česká jaderná fyzička. V současnosti je předsedkyní Státního úřadu pro jadernou bezpečnost. - V lletech 1980 - 1985 studovala Fakultu jadernou a fyzikálně inženýrskou ČVUT, obor Dozimetrie a aplikace ionizujícího záření

Dozimetrie ionizujícího záření... Jednotky; Vytvořit citaci. Poslat emailem. Exportovat záznam. Exportovat do RefWorks; Exportovat do EndNoteWeb; Exportovat do EndNote; Přidat do oblíbených. Objednat papírovou kopii. Dozimetrie ionizujícího záření : integrující metody . Uloženo v VysokeSkoly.com - nejpodrobnější adresář vysokých škol a univerzit, navíc vše k přijímacím zkouškám, maturitě: kurzy, učebnice, vysoké školy.

Dozimetrie ionizujícího záření

 1. speciální dozimetrie, realizující výzkum, vývoj, testování a expertní činnost v oblastech ochrany osob, techniky a materiálů proti účinkům radioaktivních látek a ionizujícího záření, hledá dalšího spolupracovníka do výzkumného a vývojového týmu, který našim zákazníkům poskytuje kvalitní a použitelná řešení
 2. IRMA. Instrumentální radiační analytické metody. Program integruje aktivity a staví na zkušenostech čtyř kateder FJFI ČVUT - dozimetrie a aplikace ionizujícího záření, inženýrství pevných látek, fyzikální elektroniky a jaderných reaktorů - v oblasti moderních instrumentálních metod zkoumání materiálové kompozice
 3. Pracovníci katedry dozimetrie a aplikace ionizujícího záření se zaměřují na detekci ionizujícího záření a radiační ochranu pracovníků a životního prostředí včetně modelování situací. Zdroje ionizujícího záření se využívají v mnoha průmyslových oborech, například ve zdravotnictví..

Energie záření je důležitou charakteristikou radionuklidu nebo ionizujícího záření. Každý radionuklid vysílá záření o přesně dané energii ( v případě záření alfa a gama ) nebo Oblasti nejmenších dávek a dávkových příkonů se zabývá osobní dozimetrie a dozimetrická kontrola životního a pracovního. Dozimetrie a aplikace ionizujícího záření Město Všechna města Děčín (1) Praha (1) Typ studia Všechny typy Bakalářské (1) Magisterské navazující (1

Detektor ionizujícího záření je takové zařízení, které je schopno detekovat ionizující záření.Měření okem neviditelné ionizující záření probíhá pomocí příslušných fyzikálních metod a vhodné přístrojové techniky Měření dávek se používá v ochraně před zářením ke stanovení zátěže osob, které jsou vystaveny působení ionizujícího záření. K osobní dozimetrii pracovníků pracujících se zdroji ionizujícího záření, je zavedena filmová dozimetrie Na Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské se věnovala oboru Dozimetrie a aplikace ionizujícího záření, který úspěšně zakončila diplomovou prací na téma Měření neutronů a stanovení dávky od neutronů pomocí mikrodozimetrie Vysoké školy › Hledáte Dozimetrie a aplikace ionizujícího záření ‹ Vysoké školy Nalezli jsme 1 škol Katedra Dozimetrie a Aplikace Ionizujícího Záření (KDAIZ), Praha. 337 likes. Katedra Dozimetrie a Aplikace Ionizujícího Záření, Fakulta Jaderná a Fyzikálně Inženýrská, České Vysoké Učení Technické v..

Osobní dozimetrie - WikiSkript

Radiologická fyzika - Fyzika ionizujícího záření seznamuje čtenáře se základy fyziky ionizujícího záření, od jeho vzniku, vlastností, zdrojů, mechanizmů interakcí s živou i neživou hmotou, s možností jeho detekce až po jeho aplikace a využití, výskyt v životním prostředí, ochranou před jeho účinky i možnostmi jeho zneužití (3) Držitel povolení k provádění osobní dozimetrie musí oznamovat Úřadu do 1 měsíce nabytí nebo skončení účinnosti smlouvy o provádění osobní dozimetrie uzavřené s držitelem povolení k nakládání se zdrojem ionizujícího záření Jsme VF Nuclear. VÝZNAMNÝ CELOSVĚTOVÝ VÝROBCE A DODAVATEL ZAŘÍZENÍ A SYSTÉMŮ PRO RADIAČNÍ OCHRANU A KONTROLU. Vyvíjíme výhradně výkonná, citlivá a přesná zařízení, která spolehlivě detekují ionizující záření a chrání tak bezpečí lidí, věcí, pracovního prostředí, vybavení a technologií Předkládaná monografie je v úvodu zaměřena na detekci ionizujícího záření jednak pomocí fyzikálních metod a dále metodou biologické dozimetrie. Podává přehled o rutinně používaných laboratorních metodách v tomto oboru a ukazuje i na metody nové, experimentální, které by mohly být v budoucnosti využívány nejen v. katedra dozimetrie a aplikace ionizujÍcÍho zÁŘenÍ, fjfi, Čvut v praze oddĚlenÍ dozimetrie zÁŘenÍ, Újf av Čr, v.v.i. a stÁtnÍ Ústav radiaČnÍ ochrany, v.v.i. pořádají ve spolupráci s Českou spoleČnostÍ ochrany pŘed zÁŘenÍm a pod záštitou stÁtnÍho ÚŘadu pro jadernou bezpeČnost. xxxviii. dny radiaČnÍ ochran

Zpracování výukového programu pro předměty: DOZIMETRIE IONIZUJÍCÍHO ZÁŘENÍ KLINICKÁ DOZIMETRIE Práce je veřejnosti přístupná ve fakultní knihovně ZSF JU v úředních hodinách. Processing of education schedule the areas: Dosimetry of ionising radiation, Clinical dosimetr V letech 1980-1985 studovala Fakultu jadernou a fyzikálně inženýrskou ČVUT, obor dozimetrie a aplikace ionizujícího záření. V letech 1985-1995 pracovala v Centru hygieny záření, Institutu hygieny a epidemiologie (později Státního zdravotního ústavu), kde se zabývala ochranou před škodlivými účinky ionizujícího záření Autor knihy: Leoš Navrátil; Zuzana Šinkorová, Téma/žánr: biomedicínské metody - ionizující záření - detektory ionizujícího záření - dozimetrie ionizujícího záření, Počet stran: 90, Cena: 135 Kč, Rok vydání: 2014, Nakladatelství: ČVUT Prah

V ČR jsme unikátní. existencí jaderných kateder, a to katedry jaderné chemie, katedry dozimetrie a aplikace ionizujícího záření, katedry jaderných reaktorů.; velmi širokým spektrem svých oborů.Mnohé studijní obory a zaměření jsou unikátní - nejen jaderné, ale např. i Fyzika a technika termojaderné fúze, Radiologická fyzika a další Dozimetrie ionizujícího záření a ochrana před jejich účinky 13. Určení relativního obsahu izotopu 40 K v přirozené směsi draslíku Přílohy 1. Rozpadová schémata některých vybraných radioaktivních izotopů 2. Stanovení parametrů exponenciální závislosti metodou lineární regrese 3

Dozimetrie ionizujícího záření slideum

2.2 Základní veličiny a jednotky dozimetrie ionizujícího záření Předpokladem úspěšného používání dozimetrických veličin při lékařských aplikacích ionizujícího záření a v radiační ochraně je porozumění jejich definicím a jednotkám a způsobům jejich získání. Každá veličina má vymezenou oblast a. Rentgenové záření a záření gama Jaderná magnetická rezonance II Obrazová informace a její analýza Vytváření obrazu při MRI a CT Mechanické vlnění a fyzikální základ ultrazvukové Charakteristické veličiny ultrazvuku Vybrané přednášky druhého semestru - radiobiologie Detekce a dozimetrie ionizujícího záření Portaro - Webový katalog knihovny. System version {{portaroVersion.date | date:'d.M.yyyy H:mm:ss'}} ({{portaroVersion.branch}} {{portaroVersion.value}} Test znalostí z Dozimetrie ionizujícího záření. 1. Jednotkou aktivity je: a) gray b) becquerel c) sievert d) gray za sekundu. 2. Becquerel má rozměr: a) sekunda b) sekunda na mínus prvou c) sekunda na mínus druhou d) metr krát sekunda na mínus prvou. 3

Katedra dozimetrie a aplikace ionizujícího záření - FJFI

Detail předmětu. Detekce a měření ionizujícího záření. FCH-MCO_DMI Ak. rok: 2012/2013 Ak. rok: 2012/201 Dozimetrie ionizujícího záření. Pokračovat v nákupu Přejít do košíku. Komentáře. Tuto knihu zatím nikdo nekomentoval. Pro přidávání komentářů se prosím přihlašte. Nahlásit chybu u této knihy × Nahlásit chybu u této knihy. Související knihy. Ionizující záření i neionizující záření nacházejí významné uplatnění v mnoha uži. tečných aplikacích, z nichž řada by se jinak nedala realizovat. Bez ionizujícího záření se neobejdou zejména některá důležitá diagnostická vyšetření v nukleární medicíně

Dozimetrie a aplikace ionizujícího záření 1. kruh; Fyzika plazmatu a termojaderné fúze 1. kruh; Fyzikální inženýrství materiálů 1. kruh; Fyzikální technika 1. kruh; Inženýrství pevných látek 1. kruh; Jaderná a částicová fyzika 1. kruh; Jaderná a částicová fyzika 2. kruh; Jaderná a částicová fyzika 3. kruh. Předmět: Atomová a jaderná fyzika Katedra/Zkratka: KEF/AJF Rok: 2019 2020 Garant: 'prof. RNDr. Miroslav Mašláň, CSc.' Anotace: Základní kurs z atomové a jadené fyziky. Přehled látky: 1. Úvod do fyziky mikrosvěta, základní představy kvantové fyziky. 2. Atom vodíku a jeho spektra. Atomy s více elektrony, Pauliho vylučovací princip dozimetrie, dosimetrie. Význam: obor zabývající se měřením aktivity radioaktivních zářičů a veličin charakterizujících interakci ionizujícího záření s prostředím . Generovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slova. Komentáře ke slovu dozimetrie, dosimetri dozimetrie ionizujícího záření 241∙10-9 Sv až 132∙10-8 Sv 3,9 % Měření na ozařovači OG-8 VF 1Q-3P2-0101 132∙10-8 Sv až 361∙10-7 Sv 2,2 % 361∙10-7 Sv až 144∙10-5 Sv 2,5 % 144∙10-5 Sv až 360 Sv 2,2 % Příkon prostorového dávkového. Portaro - Webový katalog knihovny. Verze systému {{portaroVersion.date | date:'d.M.yyyy H:mm:ss'}} ({{portaroVersion.branch}} {{portaroVersion.value}}

Dozimetrie a aplikace ionizujícího záření - FJFI ČVUT v Praz

Dozimetrie ionizujícího záření v lékařství. Studijní stáž na elektrofyziologických sálech. Nemocnice Podlesí 6/2013 - 8/2013 3 měsíce. Třinec Vzdělání Vysoké učení technické v Brně Vysoké učení technické v Brně Inženýr (Ing.). Stal se docentem v oboru radioaktivity a atmosférické elektřiny, dál vedl Státní radiologický ústav či katedru dozimetrie ionizujícího záření na ČVUT. Jeho bibliografie čítá 65 knih všemožných žánrů a bezpočet článků pro časopisy. Zemřel 1. ledna 1973 v Karlových Varech, bylo mu 74 let

Význam slova dozimetrie, dosimetrie ve slovníku cizích slov včetně překladů do angličtiny, italštiny, ruštiny a polštiny. Slovník cizích slov obor zabývající se měřením aktivity radioaktivních zářičů a veličin charakterizujících interakci ionizujícího záření s prostředím ; Původ slova Měření ionizujícího záření Aktivita radionuklidu je veličina, která udává počet radioaktivních jader, která se rozpadnou za 1 sekundu. Jednotkou je 1 Bq (becquerel) Dávka je veličina, která udává, kolik energie ionizujícího záření pohltí 1 kg látky. Jednotkou je 1 Gy (gray). Dávkový ekvivalent je veličina, která vyjadřuje biologickou účinnost jednotlivých. současnost. Zabývá se počátky objevu radiace a využitím ionizujícího záření v praxi. S ohledem na biologické účinky ionizujícího záření na člověka se tato práce zabývá rozvojem radiační ochrany ve zdravotnictví, a to jak z pohledu zdravotnického personálu, tak běžného obyvatelstva, tedy pacientů Komparační dozimetrie kavitačního ultrazvuku a ionizujícího záření. Publication details. Komparační dozimetrie kavitačního ultrazvuku a ionizujícího záření. Title in English: Comparation dosimetry of cavitational ultrasound and ionising radiation: Authors

BS 2
 • Tvarenka dm.
 • Simple photoshop online.
 • Inzerce phantom 4.
 • Arašídové máslo složení.
 • Pegas jednorožec.
 • Existují čarodějnice.
 • Xperia l1 recenze.
 • Jordan fish.
 • Souhvězdí herkules.
 • Skener negativů a diapozitivů.
 • Mauricius.
 • Láska na druhý pohled 1981.
 • Voala vazby.
 • Poděkování kamarádce.
 • Očista střev slanou vodou diskuze.
 • Dlouhodobý nehmotný majetek příklady.
 • Dodge challenger bazar.
 • Manchester news now.
 • Lindsey stirling crystallize notes.
 • Oligarchizace médií.
 • Vodnář a panna vztah.
 • What is deep net.
 • Hudební skupiny brno.
 • Edo font.
 • Měkká spojka.
 • Curych metro.
 • John henry kelley.
 • Project name generator.
 • Us flag evolution.
 • Rodokmen hry o trůny.
 • Jane austen bibliografie.
 • Hard disk wiki.
 • Seznamování na internetu.
 • Boraxové globule paleni.
 • Rezonance logopedie.
 • Pláštěnka pro děti 2 roky.
 • Luxusní vývrtka na víno.
 • Jak napasovat sedlo.
 • Holínky pánské.
 • Ytong cena za 1m2.
 • Výstavní stánky výroba.